Medlemskap i HMS-senteret

Alle virksomheter kan bli medlemmer hos HMS-senteret Øvre Romerike SA. Dette gjelder både de virksomhetene som er pålagt å ha bedriftshelsetjeneste i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven samt bedrifter som ikke er det.

Alle leveranser følges opp i henhold til en oppsatt samarbeidsplan. Dere vil få en fast kontaktperson hos oss som har oppfølgingsansvar for at de avtalte tjenestene leveres.

Tegning av medlemskap eller inngåelse av andre avtaler gjøres ved henvendelse til daglig leder ved HMS-senteret Øvre Romerike SA.

Kontakt oss

HMS-senteret Øvre Romerike SA er et samvirkeforetak

HMS-senteret Øvre Romerike SA eies og drives av medlemsbedriftene gjennom en kontingent per tilsluttet ansatt per år.

HMS-senteret Øvre Romerike SA drives i samsvar med bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Hovedformålet er å fremme medlemmenes interesser ved å yte bedriftshelsetjeneste til medlemmene. Ved å rådgi og øvrig bistand innen dette tjenesteområdet skal foretaket bidra til at medlemmene handler i tråd med bestemmelsene i AML § 3-3 og tilhørende forskrifter.